REGULAMIN

Klubu Spinningowo-Muchowego „FENIX” przy kole PZW Haczyk w Lublinie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Wędkarski Klub Sportowy Fenix zarejestrowany przy okręgu PZW Lublin zwany dalej „Klubem” utworzony został na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wyczynowo sport wędkarski.

 

§2. Klub zarejestrowano uchwałą nr ......... ….Zarządu Okręgu PZW Lublin z dnia .............. i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez Główny Kapitanat Sportowy.

 

§3. Siedzibą Klubu jest ul. Górska 9, 20-863 Lublin będąca zarazem siedzibą Koła Haczyk w Lublinie.

 

§4. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§5. Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania klubu

§6. Celem działalności Klubu jest:

1. propagowanie i promocja sportowego wędkarstwa.

2. szkolenie sportowe wszystkich członków na wszystkich poziomach umiejętności,

3. organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach wędkarskich, według wzorców stosowanych w polskich związkach sportowych.

 

§7. 1. Klub realizuje swoje cele poprzez :

1. doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego,

2. organizowanie i inicjowanie działalności wędkarskiej, zawodów wędkarskich,

3. czynny udział zawodników Klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą,

4. prowadzenia edukacji ekologicznej oraz propagowanie etyki wędkarskiej,

5. pozyskiwanie sponsorów i dóbr materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i za granicą, na realizacje celów Klubu,

6. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi klubami realizującymi podobne cele.

2. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§8. Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajny Klubu.

2. członków wspierający Klub.

 

§9. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba która:

1. jest członkiem PZW,

2. złoży pisemną deklaracje przynależności do Klubu,

3. zaakceptuje regulaminu Klubu,

3. uzyska pozytywną decyzje zarządu Klubu.

 

§10. Członkiem wspierającym Klub może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy sponsoringu.

§11. Członek Klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego klubu.

 

§12. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej wraz pisemną zgodą ich opiekunów (rodziców).

 

Prawa i obowiązki członków Klubu

§13. Członek zwyczajny ma prawo:

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2. uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Klubu,

3. reprezentować barwy Klubu w zawodach i innych imprezach wędkarstwa sportowego w okręgu, kraju i za granicą,

4. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez zarząd,

5. poddawać ocenie działalność Klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu,

6. nosić odznakę Klubu,

7. być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia.

 

§14. Członek wspierający ma prawo:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków,

2. Zgłaszać wnioski i propozycje wobec władz.

3. korzystać z innych uprawnień określonych przez zarząd Klubu.

 

§15. Obowiązki członków :

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu

2. przestrzeganie regulaminu i uchwał władz Klubu

3. opłacanie składek członkowskich w wysokość oraz terminie ustalonym przez zarząd Klubu,

4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

5. dbanie o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących wyposażenie Klubu,

6. bezwzględne posłuszeństwo władzom Klubu i opiekunom;

7. kierowanie się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy Klubu oraz strzec etycznych postaw.

8. każdy klubowicz ma obowiązek dwukrotnego w ciągu roku udziału w zawodach GPX/elimGPX lub zawodach towarzyskich i akcjach społecznych organizowanych przez klub.

9. klubowicz nie może brać udziału w zawodach spinningowych/muchowych organizowanych na tzw martwej rybie.

10. Każdy klubowicz ma obowiązek kierować się zasadą C&R w stosunku do okazów ryb ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów górnych następujących gatunków ryb:
Okoń - 30 cm
Pstrąg - 40 cm
Szczupak - 80 cm
Sandacz - 80 cm

11. przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 

§16. 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji lub pisemnego wniosku o zawieszenie członkostawa.

2. uchwały zarządu o pozbawieniu członkostwa w przypadku:

a) ukarania wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich przez sąd koleżeński PZW.

b) umyślnego naruszenia postanowień Regulaminu,

c) nie uczestniczenia w pracach Klubu,

d) działania na szkodę Klubu,

e) nie opłacenia składki członkowskiej klub w wysokości i terminie ustalonym przez zarząd.

3. zgonu członka Klubu.

4. rozwiązania Klubu.

2. członek Klubu pozbawiony członkostwa uchwałą zarządu nie może go uzyskać ponownie.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Klubu

§17. Organami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd

3.Komisja Rewizyjna.

 

§18. Kadencja wszystkich organów Klubu wynosi 4 lata, a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

 

§19. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty wyborów,

 

§20. Członkowie organów Klubu nie pobierają wynagrodzenia za swoją działalność.

 

§21. Uchwały organów Klubu zapadają bezwzględną większością głosów.

 

Walne Zebranie Członków

§22. Walne Zebranie Członków:

1. Jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne, nadzwyczajne, sprawozdawcze, sprawozdawczo - wyborcze.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

b) na wniosek 2/3 ogółu członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  odbywa się nie później niż  w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata w uzgodnionych terminach z zarządem okręgu PZW.

6. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na koniec roku obrachunkowego.

 

§23. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór i odwołanie prezesa zarządu, poszczególnych członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Walne Zebranie Członków,

2. zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu Klubu,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu, w tym sprawozdań finansowych,

4. uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

5. dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej.

 

§24. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.

Zarząd

§25. 1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków.

2. Na czele zarządu stoi Prezes powoływany i odwoływany przez uchwałą Walnego Zebrania Członków .

 

§26. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa:

1. wiceprezesa,

2. sekretarza,

3. skarbnika,

 

§27. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§28. Prowadzi sprawy Klubu jak i reprezentuje go na zewnątrz prezes lub wiceprezes. Każdy z nich uprawniony jest do podejmowania czynności samodzielnie.

 

§29. Do zakresu działania i kompetencji zarządu należy:

1. realizacja uchwał walnego zebrania członków,

2. kierowanie bieżącą działalnością,

3. zwoływanie walnych zebrań członków,

4. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

5 organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,

6. zarządzanie powierzonymi Klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW,

7. przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków Klubu,

8. opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu,

9. szkolenie młodzieży,

10. opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz Klubu i podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11. zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW,

12. powoływanie trenera i kierowników reprezentacji Klubu biorących udział w zawodach sportowych,

13. wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Klubu.

 

Komisja rewizyjna

§30. Komisja rewizyjna  składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają z pośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

 

 

§31. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności gospodarczej i finansowej Klubu, w tym opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego,

2. występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu Klubu,

3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym zebraniu Członków Klubu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu Klubu.

 

§32. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność Klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§33. Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej Klubu ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu Klubu.

 

§34. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków.

 

§35. Działalność Klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek

§36. Majątek Klubu składa się z:

1. wpisowego i składek członkowskich,

2. darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy,

3. dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi uchwałami,

4. innych dochodów z działalności Klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.

 

§36. Gospodarka majątkiem Klubu prowadzona jest na podstawie corocznego preliminarza obejmującego dochody i wydatki.

 

§37. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§38. Oświadczenia woli, pisma i dokumenty w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu działających łącznie. Prezes i Wiceprezes mogą dokonywać ww. czynności samodzielnie

 

§39. W przypadku likwidacji Klubu, którą poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa Klubu podlegają przeniesieniu do bilansu macierzystego okręgu.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§40. Rozwiązanie Klubu oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, może nastąpić tylko na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub uchwały ZO PZW w Lublinie.

 

§41. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w sprawie rozwiązania Klubu, wyznaczone w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków.

 

§42. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.

comments

licznik

Odsłon artykułów:
332472

Obecnie na stronie

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.